Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1.Aftalegrundlag

Alle leverancer sker alene på grundlag af nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, også i de tilfælde hvor køber foreskriver andre betingelser. Afvigelser er kun gældende, såfremt sådanne afvigelser skriftligt er accepteret af sælger.

§ 2.Ordreoptagelse og priser

Endelig aftale er først indgået ved Skytech Denmarks ordrebekræftelse eller ved Skytech Denmarks levering af det købte, hvad der tidsmæssigt måtte komme først. Prisen er den på ordrebekræftelsens dato gældende, og angives normalt inkl. Moms men ekskl. Forsendelse. Såfremt der i tiden mellem bestilling og ordrebekræftelse/levering sker stigninger i råvarepriser, importafgifter, toldsatser, den danske krones vekselkurs eller andre forhold der er uden for Skytech Denmarksk kontrol er sælger berettiget til at lade prisen forhøje tilsvarende. Såfremt Skytech Denmarks ønsker at forhøje prisen i henhold til ovenstående bestemmelse, skal dette meddeles køber inden varens afsendelse.

§ 3.Levering

Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved trediemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved aftalens indgåelse. Med mindre andet udtrykkeligt aftales betragtes en udskydelse af leveringstiden med 3 uger på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor sælger. Såfremt der derefter indtræder forsinkelse er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Pick a bead at kræve levering og fastsætte en endelig frist på minimum 10 arbejdsdage og herved angive, at køberen agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke er sket indenfor denne tidsfrist. Såfremt levering ikke er sket inden for den af køber fastsatte frist i henhold til foregående afsnit, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Skytech Denmarks at hæve aftalen. Udover retten til at hæve aftalen har kunden ingen andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse.

§ 4.Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug og sædvane kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opdaget give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler, som påviseligt kan gøres gældende overfor Pick a bead enten blive afhjulpet, det solgte vil blive omleveret eller der vil blive givet kunden et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Sker afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, eller ydes der ikke forholdsmæssigt afslag inden samme frist, kan køber give Skytech Denmark en frist på min. 10 arbejdsdage og herved angive, at køber agter at ophæve aftalen. Såfremt afhjælpning/omlevering/forholdsmæssigt afslag ikke er sket inden for den af køber fastsatte frist er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Pick a bead at hæve aftalen. Udover retten til at hæve aftalen har køber ingen andre misligholdelsesbeføjelser ved mangler og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af manglen. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende.

§ 5.Ansvarsbegrænsning

Erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Sælger hæfter som nævnt ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelse af tilsvarende omfang, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktion af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i denne bestemmelse.

§ 6.Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående aftale i ubrugt og mangelfri stand, og med henvisning til faktura. Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 10% af fakturaværdien. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i originalemballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet afhjælpning eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den ombyttede genstand hos sælger.

§ 7.Fortrydelsesret

For så vidt angår salg til danske forbrugere gælder der for den danske forbruger en fortrydelsesret på 14 dage gældende fra den dag, hvor forbrugeren modtager varen eller den første af flere vareleveringer. Det er en betingelse, at den pågældende vare kan tilbageleveres i ubrugt og orginal emballage samt mangelfri stand. Køber skal fremsende det solgte til sælger for købers egen regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelseomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber, og modregne disse i købers krav mod sælger.

§ 8.Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i Dansk Ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

§ 9.Værneting og lovvalg

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres af domstolene efter Dansk Ret, og med sælgers hjemsted som værneting.

§ 1o.Forbruger køb i Danmark

Ved forbrugerkøber i Danmark går Købelovens samt Produktansvarslovens ufravigelige bestemmelser forud for nærværende salgs- og leveringsvilkår. Jeg vil henvise dig til følgende instanser, hvis du er i tvivl om regler og rettigheder ved køb på internettet:Forbrugerstyrelsen Forbrugerrådet

OPENING TIMES

MONDAY – FRIDAY

09:00 ~ 19.00

SATURDAY – SUNDAY

09:00 ~ 21.00